You are here:

اخبار

آموزش عینی در سال جاری:طی نیمسال تحصیلی جاری 1500  دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان بهاباد از موزه  بازدید به عمل آوردند و  برنامه آموزش عینی در درس علوم تجربی  برای آنها اجرا شد.  شایان ذکر است از بهمن ماه آموزش عینی علوم تجربی مقطع راهنمایی  وزیست شناسی وزمین شناسی متوسطه آغاز شده است.