You are here:

جانوران

mamolsدر این بخش نمونه های مختلف مهره دارن  به نمایش گذاشته شده است. نمونه هایی که اغلب بومی منطقه می باشند درمجموعه ویترینهای شماره یک و بقیه نمونه ها در ویترینهای دیگر به نمایش در آمده اند.

همچنین مجموعه ای از آبزیان کم نظیر جنوب نیز به شکل تاکسی درمی شده( خشک شده) به این سالن زیبایی وتنوع خاصی بخشیده اند. مجموعه مهره داران این سالن بالغ بر 170 نمونه می باشد.

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مجموعه تصاویر 1 Administrator 3346