You are here:

پرندگان وخزندگان

birds

نمونه های مختلف پرندگان که اکثر آنها غیر بومی و یا از نوع مهاجر می باشند ،وتعدادی از خزندگان در این سالن به نمایش درآمده است.

از شاخصه های این سالن تنوع پرندگان و جفت بودن نمونه ها می باشد. تعداد جانوران این سالن بالغ بر90 نمونه می باشد.

شایان ذکر است تعداد 25 نمونه پرنده در مقابل سالن میکروسکوپیک به نمایش گذاشته شده است.

فیلتر عنوان 
نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 مجموعه تصاویر 1 Administrator 3648